Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Werken Metzorg, Winsumerweg 1 9738TC Groningen, handelsregister KvK 52299805

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene levensvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Werken Metzorg partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Werken Metzorg uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Werken Metzorg eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Werken Metzorg.
 2. De verplichtingen van Werken Metzorg gaan nooit verder dan door Werken Metzorg schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Werken Metzorg zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk elders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Werken Metzorg gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Werken Metzorg mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. c. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Werken Metzorg de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben of per mail bevestigd, “ de zgn. Opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt

 1. Client zal Werken Metzorg steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Werken Metzorg verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4a genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4b bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening cliënt en is Werken Metzorg bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Werken Metzorg neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Werken Metzorg zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Werken Metzorg bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Werken Metzorg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Werken Metzorg in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Werken Metzorg.
 3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6a het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooïng van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Werken Metzorg een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Werken Metzorg bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 2. Eventuele materiaalkosten kunnen door Werken Metzorg als onderdeel van de overeenkomst afzonderlijk gespecificeerd worden.
 3. Ook kunnen door Werken Metzorg als onderdeel van de overeenkomst de reis- en verblijfkosten afzonderlijk gespecificeerd worden.

Artikel 8 Prijs en Betaling

 1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar een door Werken Metzorg aan te wijzen bankrekening.
 2. Client kan een deel van het overeengekomen honorarium vooraf voldoen tot een maximum van 50%, indien partijen dit schriftelijk c.q. bij offerte zijn overeengekomen. Betaling per PIN vooraf of bij oplevering geniet de voorkeur.
 3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Werken Metzorg bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Werken Metzorg, dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Werken Metzorg schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Werken Metzorg ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Werken Metzorg opgeschort. In dat geval is Werken Metzorg verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Werken Metzorg zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Werken Metzorg kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.
Deze overmachtsclausule richt zich daarbij ook nadrukkelijk op de omstandigheid dat Werken Metzorg een vrijwilligersorganisatie is en in het kader van een zinvolle dagbesteding voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt “werkt met zorg”.

Indien Werken Metzorg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Werken Metzorg gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Werken Metzorg beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar Aansprakelijkheidsverzekering of door de Vrijwilligersverzekering van de Gemeente Groningen wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot op het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijkheid van Werken Metzorg toerekenbare tekortkoming in nakoming van de opdracht is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aansprakelijkheid van Werken Metzorg wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Werken Metzorg onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Werken Metzorg ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen blijft schieten.
 5. Werken Metzorg is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Werken Metzorg, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 6. Buiten de in artikel 11 lid a genoemde aansprakelijkheid rust op Werken Metzorg geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Werken Metzorg niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

Werken Metzorg behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid, dat nakoming in redelijkheid niet meer van Werken Metzorg kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Werken Metzorg de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigd bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Werken Metzorg en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Groningen.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Werken Metzorg is bevoegd, deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt dan alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken Metzorg.

Aldus overeengekomen en vastgesteld door het Bestuur van Werken Metzorg de dato 30 augustus 2016: